Podmínky podnikání v Česku dle studie Světové banky

18.11.2011 18:50

Ve své studii "Doing Business 2012" Světová banka hodnotila v jednotlivých zemích 10 klíčových ukazatelů, podle kterých stanovila pořadí hodnocení podmínek k podnikání. Jak na tom je podle této studie Česká republika, je uvedeno v následujícím přehledu.

Zahájení podnikání - 138. místo

V této kategorii se hodnotí počet nutných administrativních úkonů při zahájení podnikání, doba jejich trvání, náklady na založení podnikání a minimální požadovaný kapitál.

Zřízení skladu - 68. místo

Ve zprávě se sledují nutné legislativní kroky, čas a náklady spojené s vybudováním skladů a získáním potřebných povolení.

Přístup k elektřině - 148. místo

Opět se hodnotí čas, množství úkonů a administrativní a nákladová náročnost pro získání trvaléhio připojení podniku na elektřinu.

Registrace nemovitosti - 34. místo

Jedná se o jednoduchost, s jakou si mohou založené podniky zajistit práva k nemovitostem - hodnocení se týká počtu úkonů potřebných k převodu vlastnických práv nemovitosti, čas a náklady spojené s registrací vlastnictví na úřadech.

Získání úvěru - 48. místo

Hlavním kritériem je v tomto případě dostupnost úvěru, vymahatelnost dlužných částek, a také přístup k finančním informacím.

Ochrana investorů - 97. místo

Zde je kladen důraz na průhlednost transakcí, právní ochranu investorů a odpovědnost za řešení obhodních transakcí.

Placení daní - 119. místo

Hodnotí se výše odváděných daní, počet daňových plateb během rokua také časová náročnost spojená s platbami daní.

Svoboda obchodu - 70. místo

Sleduje se administrativa, čas a náklady spojené s dovozem a vývozem zboží.

Řešení platební neschopnosti - 33. místo

Toto kritérium se týká času a nákladů potřebných k uzavření podniku, a na insolvenční řízení, hodnotí se i průběh samotného konkurzního a insolvenčního řízení, včetně informace, kolik prostředků získají t krachujícíh firem věřitelé zpět. Řeší se i procesní legislativa.

Legislativní ochrana - 78. místo

Hodnotí se obtížnost vymáhání již uzavřených smluv v rámci obchodního práva, důraz je kladen na časové trvání od podání žaloby až faktickému uhrazení dlužné částky ze strany dlužníka.

 

Jste možná překvapeni, na jakých místech se Česká republika umístila. Celkem bylo hodnoceno 183 zemí světa, vyšší umístění znamená lepší podnikatelské hodnocení dané země. Nejlepší podnikatelské podmínky jsou již šestým rokem v Singapuru, následuje Hongkong, Nový Zéland, USA, Dánsko, Norsko, Velká Británie, Korea, Island a Irsko. Česku patří celkové 64. místo.